k

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Follow us

Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Cerca

Condicions generals de contractació

  /  Condicions generals de contractació

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.operajoies.com, propietat de OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R., d’ara endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

És una persona amb capacitat suficient per contractar.

Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR es reserva el dret de modificar unilateralment les Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

 D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R., amb domicili social PLAÇA CONSTITUCIO, 42 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), NIF E66802521 i amb

telèfon d’atenció al client/USUARI 938920443.

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

 El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades detallat a l’Avís Legal i Política de Privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori d’aquests o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desestiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Garanties aplicables.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MRW.

Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, el client quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

Al tractar-se de peces artesanals i fetes a mà, el termini d’entrega serà màxim de 20 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S’entén aquest termini sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

 El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

En cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

 

3.   DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en mode en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març). Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar en els casos següents:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
 3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
 4. En les aplicacions de software que siguin directament descarregades a través del portal.
 5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

Tota devolució haurà d’estar comunicada al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per a això, o per correu electrònic a info@operajoies.com, indicant el número de factura o comanda.

Una vegada l’USUARI hagi rebut el número de RMA, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R., PLAÇA CONSTITUCIO, 42 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA).

 

4. RECLAMACIONS 

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R., PLAÇA CONSTITUCIO, 42 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)

Telèfon: 938920443

Mail: info@operajoies.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

 D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. FORÇA MAJOR 

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

 

6. COMPETÈNCIA 

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats a la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

 

7. GENERALITATS DE L’OFERTA 

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. o a l’aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA 

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcallament, assegurança d’enviaments o qualsevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Un cop sol·licitat un pressupost, els preus oferts dels productes tindran una validesa mínima de 24 hores a partir de l’acceptació per part del PRESTADOR. En el moment de l’acceptació, l’USUARI rebrà un correu electrònic on s’indicarà la disponibilitat del producte i se li convidarà a fer la compra. Només a partir d’aquest moment tindrà la possibilitat d’efectuar la compra.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 938920443 o via correu electrònic a l’adreça info@operajoies.com.

 

9. DESPESES DE TRANSPORT 

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal•lació, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, atès que es calculen per l’adreça de lliurament.

La tarifa màxima de transport aplicada és la següent:

Espanya – Península: 6,00 €

Espanya – Balears: 12,00 €

Portugal: 9,00 €

Europa (excloent Espanya): 15,00€

Amèrica: 18,00€

Àfrica: 18,00€

Asia, Orient mitjà i Oceania: 20,00€

 

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES 

El PRESTADOR possibilita LES SEGÜENTS formes per efectuar el pagament d’una comanda:

Transferència bancària:

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de: OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R al nombre de compte que es facilitarà al fer la comanda. Havent de indicar en el moment de realitzar la transferència el nom del client i número de comanda.

La transferència realitzada pot estar subjecta a alguna comissió, sempre segons l’entitat bancària des de la qual es realitzi.

Targeta de crèdit:

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancaris seran protegits amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament general de protecció de Dades amb total confidencialitat. No s’aplicaran càrrecs.

Paypal:
Compra de forma ràpida i segura amb el teu compte de PayPal des del teu ordinador, telèfon o tauleta. Tot el que necessites és la teva adreça de correu electrònic i la contrasenya, sense introduir dades financeres ni personals, així que pots oblidar-te de teclejar els dígits de la targeta.

Compres on compris, les teves transaccions a PayPal sempre estaran protegides. Compra amb tranquil·litat usant PayPal.

11. PROCÉS DE COMPRA 

Cistella 

Per realitzar qualsevol compra a juguear.com, cal que el client sigui major d’edat.

A més cal que el client es registri en OPERAJOIES.COM a través d’un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client ha de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R..

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 1. Seleccionar el producte i afegir a la cistella.
 2. Confirmar o pagar.
 3. Si paguem s’ha de registrar o crear un compte si és la primera compra.
 4. Es pot crear el compte mitjançant email i contrasenya o mitjançant les dades d’altres xarxes socials.
 5. Afegir dades direcció (nom, cognoms, adreça, població i telèfon).
 6. Escollir forma de pagament i pagar. Vam rebre confirmació de comanda en direcció de correu electrònic.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i / o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda al realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. per correu electrònic.

 

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de Venda de Béns de Consum:

 

I)  Conformitat dels productes amb el contracte 

 1. Excepte prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:
  1. S’ajusten a la descripció realitzada per OPERA JOIES VILAFRANCA A.R..
  2. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix
  3. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement de OPERA JOIES VILAFRANCA A.R. en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per aquest ús.
  4. Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si s’escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per OPERA JOIES VILAFRANCA A.R..
  5. OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 1. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i haja sigut realitzada per OPERA JOIES VILAFRANCA A.R. o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal•lació defectuosa sigui deguda a un error en les instruccions d’instal·lació.
 1. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per l’USUARI.

II)  Responsabilitat del PRESTADOR 

OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, i a la resolució del contracte.

III)  Reparació i substitució dels productes 

 1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució d’aquest, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. l’opció escollida, ambdues parts s’hauran d’atenir. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el contracte.
 1. Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

IV)  Regles de la reparació o substitució del producte 

La reparació i la substitució s’ajustaran a les regles següents:

 1. Seran gratuïtes per a l’USUARI. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.
 2. S’han de portar a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’USUARI, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin per a l’USUARI.
 3. La reparació suspèn el còmput dels terminis a què fa referència l’article El període de suspensió començarà des que l’USUARI posi el producte a disposició de OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. i conclourà amb el lliurament a l’USUARI del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, OPERA JOIES VILAFRANCA  E.A.R. respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.
 4. La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf l’article VII.
 5. Si conclosa la reparació i entregat el producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la substitució d’aquest, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.
 6. Si la substitució no aconsegueix posar el producte de conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.
 7. L’USUARI no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

V)    Terminis 

 1. OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. i l’USUARI podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament. Excepte prova en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la manca de conformitat .
 1. Excepte prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és posterior.
 1. L’acció per reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.
 1. L’USUARI ha d’informar a OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

VI)    Acció contra el productor 

Quan a l’USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva adreçar-se a OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R. per falta de conformitat dels productes, amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor per tal d’obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per OPERA JOIES VILAFRANCA E.A.R., el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador d’aquest en el territori de la Unió Europea o a qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost davant l’USUARI, disposarà del termini d’un any per repetir de responsable de la falta de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes condicions es regiran o s’interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI.

En el cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de VILAFRANCA DEL PENEDES (Espanya).